DRIVERBIT – KSVM4-90


Đầu bắt vít sử dụng cho tay cầm bắt vít bằng tay